Persoonlijk
Hoogstaande kwaliteit
Professioneel
Blinkend schoon
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DAN Schoonmaak

Algemene voorwaarden van DAN schoonmaak voor schoonmaakwerkzaamheden niet voor DAN Onderhoud.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen  a. Werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden en/of andere gerelateerde diensten.  b. Partijen:. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onder aanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen. (Zie ook: Algemene Voorwaarden van Onder aanneming.)  Aannemer: DAN schoonmaak

c. Werkprogramma: Het formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd, ofwel de omschrijving van de werkzaamheden in door opdrachtgever gedane bestelling. d. Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc. e. Bestelling: het pakket van werkzaamheden dat opdrachtgever heeft samengesteld en bevestigt heeft. f. Eindinspectie: Een eindinspectie is een gelegenheid voor de opdrachtgever om de uitgevoerde werkzaamheden te controleren of deze volgens de afgesproken standaard zijn uitgevoerd.

Artikel 2 Algemene bepalingen a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen aannemer en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van aannemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door aannemer schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door aannemer op te stellen opdrachtbevestiging. Met een opdrachtbevestiging wordt gelijk gesteld een “Bestelling” in de zin van artikel 1 lid E van deze voorwaarden. b. Afspraken met personeel van aannemer binden aannemer niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door aannemer worden bevestigd. c. De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan aannemer, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of inde eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende. d. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkens schriftelijk bevestigd. e. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden aannemer slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Offerte Alle offertes verliezen hun geldigheid 3 maanden na dagtekening, tenzij schriftelijk anders vermeldt.

Artikel 4 Opdrachtbevestiging De opdrachtgever wordt geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving akkoord te zijn gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, doordat hij een bestelling heeft geplaatst, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 5 Wijziging dan wel Annulering van de overeenkomst a. Wijzigingen van het geen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 7 lid b van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. b. Als de opdrachtgever de datum voor uitvoer van de werkzaamheden wilt wijzigen, kan dit door schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met aannemer op te nemen en in overleg een andere datum te plannen. Aannemer is gerechtigd indien dit korter dan 7 dagen, maar eerder dan 4 dagen voor uitvoer is, EUR 50,00 administratiekosten in rekening te brengen. Mocht het termijn korter dan 4 dagen voor uitvoer zijn, maar eerder dan 24 uur voor uitvoer, dan is de aannemer gerechtigd om 30% van de hoofdsom in rekening te brengen met een minimum bedrag van EUR 100,00. Tot slot indien de termijn korter dan 1 werkdag voor uitvoer is, zal de aannemer de volledige hoofdsom in rekening brengen.

Artikel 6 Onder aanneming a. De aannemer hoeft de opdrachtgever niet op de hoogte stellen indien schoonmaak- ,glazen was werkzaamheden dan wel andere werkzaamheden door derden zullen worden verricht. Met dien verstande dat de kwaliteit van uitvoer voldoende gewaarborgd is.  b. Voor onder aanneming ten behoeve van de aannemer zijn deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing en worden de medewerkers van de onderaannemer gelijkgesteld aan medewerkers van aannemer. Hierbij wordt uitdrukkelijk naar artikel 13 van deze algemene voorwaarden gewezen.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.  b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen. c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken, dat afwijkingen van het overeengekomen zodanig is, dat zij gepaard dient te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden op basis van artikel 10 lid b van deze algemene voorwaarden. d. Indien de overeengekomen werkzaamheden niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, door toedoen van opdrachtgever, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs.

Artikel 8 Contractnaleving en controle a. Indien door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het naar algemeen geaccepteerd niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld mondeling in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking en zal aannemer dit afdoende herstellen, met dien verstande dat dit niet later dan na eindinspectie tussen aannemer en opdrachtgever kan plaatsvinden. Een eindinspectie vindt plaats direct na afronding van de werkzaamheden door aannemer.  b. Indien opdrachtgever uit eigen beweging de keuze heeft gemaakt om geen eindinspectie te willen uitvoeren, mag aannemer er van uitgaan dat na uitvoer van alle werkzaamheden de opdrachtgever akkoord is gegaan met het bereikte schoonmaakniveau en vervalt de mogelijkheid voor opdrachtgever om kosteloos herstel te vorderen.

Artikel 9 Hulpmiddelen a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is
overeengekomen.  b. In afwijking van het hierboven onder a bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwas werkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.  c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is ook overigens gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de aannemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de aannemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de aannemer eraan mee te werken, dat de aannemer bedoelde goederen terugneemt.  d. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 10 Prijs a. De prijs is gebaseerd op de bij de bestelling, ofwel op de bij de opname van de werkzaamheden opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.  b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden dusdanig afwijken van het geen overeengekomen is, dat naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk is, zal prijsaanpassing op basis van het onderstaande plaats vinden: 1. Het uit te voeren meerwerk, waarvan de meerkosten berekend wordt aan de hand van het reeds toegepaste tariefplan. De opdrachtgever wordt onverwijld op de hoogte gesteld van deze prijsaanpassing. Opdrachtgever kan in overleg met aannemer in bovenstaande situatie besluiten tot aanpassing van de werkzaamheden.  c. Indien er een geval voordoet zoals is beschreven in artikel 7 lid c en artikel 10 lid b van deze algemene voorwaarde en de opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, behoudt aannemer uitdrukkelijk zich het recht voor om minder werkzaamheden uit te voeren. In zoverre dat deze werkzaamheden met redelijkheid en billijkheid minimaal gelijk te stellen zijn aan de economische waarden van de oorspronkelijk overeengekomen.  d. Indien er een geval voordoet zoals is beschreven in artikel 7 lid c en artikel 10 lid b van deze algemene voorwaarde en de opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, daarnaast de aannemer belet het hierboven onder c gestelde uit te laten voeren, heeft aannemer het recht om de oorspronkelijke hoofdsom volledig in rekening te brengen.

Artikel 11 Betaling a. Opdrachtgever dient de verschuldigde som onverwijld na uitvoer van de werkzaamheden elektronisch te voldoen. Aannemer faciliteert opdrachtgever hiertoe middels een veilige mobiele betaaloplossing. Met “na uitvoer” in de zin van dit artikel, worden de situaties uit artikel 7 lid c en artikel 10 lid b gelijk gesteld. Partijen kunnen schriftelijk anders overeengekomen.
b. Indien er sprake is van “betaling op rekening” dient deze binnen 10 dagen bijgeschreven te worden op de rekening van DAN schoonmaak c. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.  d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 100,00  e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.  f. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeldt.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud Wanneer de aannemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de aannemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. De aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever verzonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 13 Aansprakelijkheid a. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.000.000 per gebeurtenis. Boven € 1.000.000 is de aannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van dit artikel). b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.000.000 doch niet meer dan € 1.000.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.  d. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van € 50.000 per aanspraak en € 100.000 per verzekeringsjaar.  e. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.  f. De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade
aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.  g. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.  h. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 7 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 14 Schadeloosstelling a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.  b. Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van EUR 1500,00 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 15 Duur van de overeenkomst en beëindiging De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor bepaalde tijd, wel te verstaan enkel voor de uitvoer van de gewenste werkzaamheden ofwel werkzaamheden die hier in nauw verband mee staan. Na de uitvoer van de werkzaamheden door aannemer en na het voldoen van het verschuldigd bedrag van opdrachtgever aan aannemer, vervalt deze overeenkomst van rechtswege.

Artikel 16 Overmacht a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode, indien aannemer binnen 7 dagen alsnog kan nakomen. b. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 17 Geschillen a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, tenzij in overeenstemming gekozen wordt voor een alternatieve geschilprocedure. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.  b. Als primaire rechter wordt de rechtbank Rotterdam, sector kantonrecht aangewezen.
c. Behandeling van een geschil schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

Artikel 18 Veilig werken
De werkzaamheden die wij of onze onderaannemers uitvoeren, moeten  uitgevoerd worden volgens de Arbo- en arbeidsinspectie en het convenant voor de Glazenwassers  richtlijnen. Hiervoor is de opdrachtnemer en/of onderaannemer zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

Artikel 19 Slotbepaling a. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid moeten worden uitgelegd

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?