Persoonlijk
Hoogstaande kwaliteit
Professioneel
Blinkend schoon
Privacybeleid

Privacybeleid DAN Schoonmaak

Privacybeleid

Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatie verzameld door de websites van Dan schoonmaak en onze bedrijfsonderdelen (of andere hieraan gelinkte websites) gedurende uw bezoek op onze site.

Cookies

Dan Schoonmaak kan gebruik maken van cookies, een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u www.danschoonmaak.nl of Dan schoonmaak-gerelateerde bezoekt.

Wij gebruiken cookies om onze kennis over het gebruik van onze site te verbeteren, en om ons te helpen inzien in welke mate onze site gebruikt wordt.

Het soort informatie dat wij verzamelen met behulp van cookies is specifiek voor uw PC en bevat geen persoonsgegevens. We verzamelen informatie zoals het IP adres, de datum en tijd van uw bezoek naar de website, welke pagina’s u bezocht heeft en of deze pagina’s snel en succesvol aan u zijn getoond.

Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren en u een betere online ervaring aanbieden.

U kunt onze cookies verwijderen of blokkeren door de instellingen op uw computer te wijzigen (u wordt verzocht uw browser’s helpschermen of instructies hiervoor te raadplegen). Indien u de cookies blokkeert zou het kunnen dat u sommige functies van de website niet kunt gebruiken.

Persoonlijke informatie

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie (zoals naam, adres en telefoonnummer) om:

  • door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen te kunnen beantwoorden
  • u diensten te kunnen verlenen
  • bestellingen en andere zaken door u ingediend te kunnen verwerken
  • onze verplichtingen ten aanzien van elke afspraak die u heeft met ons te kunnen nagaan danwel uit te voeren
  • problemen met diensten aan u verleend te kunnen anticiperen en op te lossen

Deze persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden.

Dit beleid heeft betrekking op de Danschoonmaak-website. Indien u andere websites bezoekt, raadpleeg dan het privacybeleid van de site die u bezoekt.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacybeleid of privacyhandelingen van andere websites, zelfs niet indien:

U deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website;

U onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

Wij raden u aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hieromtrent.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DAN Schoonmaak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar , na deze periode worden uw gegevens geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DAN Schoonmaak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@danschoonmaak.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DAN Schoonmaak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

DAN Schoonmaak zal de persoonsgegevens van de offerteaanvrager niet aan derden verstrekken, tenzij een uitzonderingen van toepassing is.

Het is DAN Schoonmaak toegestaan de persoonsgegevens van de offerteaanvrager aan een derde te verstrekken:

indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

ter bescherming van de rechten of het eigendom van DAN Schoonmaak;

ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website;

het noodzakelijk is voor de dienstverlening van DAN Schoonmaak Door DAN Schoonmaak ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

Beveiligingsmaatregelen

Om inzage van persoonsgegevens van de offerteaanvrager door onbevoegden te voorkomen, heeft DAN Schoonmaak verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Privacy beleid van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. DAN Schoonmaak aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Wijziging gegevens

Op verzoek verleent DAN Schoonmaak aan de offerte aanvrager toegang tot alle informatie die DAN Schoonmaak van hem bijhoudt. Verder biedt DAN Schoonmaak de offerte aanvrager de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die DAN Schoonmaak van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de offerteaanvrager, kan de offerteaanvrager contact opnemen met DAN Schoonmaak via het e-mailadres info@danschoonmaak.nl.

Contact

Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van DAN Schoonmaak niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met DAN Schoonmaak opnemen.

Wijzigingen

DAN Schoonmaak behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. DAN Schoonmaak raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?